Verslag feestelijke presentatie Dorpsvisie + ALV & notulen

0003In de Doorrit van Cafe Hammingh werd op vrijdagavond 18 maart aan het College van B&W der gemeente Winsum en het bestuur van Dorpsvereniging Garnwerd het document “Dorpsvisie Garnwerd – iets boven Groningen”aangeboden. De Commissie Dorpsvisie, bij monde van voorzitter Dineke Broekhuizen, hield een korte presentatie waarin de belangrijkste onderwerpen en doelstellingen uit het stuk werden gepresenteerd. Na de officiële overhandiging van het stuk aan burgemeester Michels en dorpsverenigingvoorzitter Joske Kluvers, werd de film “Garnwerd – iets boven Groningen” vertoond. Deze film, geregisseerd door Ben Smit, in samenwerking met filmmaakster Ina Spijk, Johannes de Bruijne en Annemiek van der Meijden, blijkt een mooie aanvulling op de inhoud van de dorpsvisie en maakt op ludieke wijze een groot aantal punten uit het document zichtbaar. Na lovende woorden van het gemeentebestuur en de overige aanwezigen, werd de commissie hartelijk bedankt voor haar geweldige inzet en het fantastische resultaat dat de komende jaren verder moet worden omgezet van visie naar missie. Het bestuur van de Dorspvereniging en een aantal ingestelde commissie zijn hier reeds druk doende mee en zullen hier de komende jaren mee verder gaan.

Aansluitend volgde de Algemene Leden Vergadering van de Dorpsvereniging Garnwerd. Vele inwoners uit het dorp en het omliggende buitengebied waren aanwezig en hoorden hoe Joske voor de laatste maal als voorzitter de vergadering opende. Na een aantal mededelingen van het bestuur en de bespreking van het verslag van de vorige ALV op 20 maart 2015, werd er een overzicht gegeven van de georganiseerde activiteiten van het afgelopen jaar. Daarnaast werd er door het bestuur een plan gepresenteerd voor de Paasactiviteiten in 2016, dat door de vergadering werd goedgekeurd.

Na een korte samenvatting van het werk van de Commissies Energie, Binnen&Buitendorpse Zaken en Jeugd, volgde het financieel verslag 2015 en het voorstel voor de begroting van 2016 door penningmeester Nynke Venema. De vergadering ging uiteindelijk akkoord en als lid van de kascommissie vroeg Hannah Hovinga de vergadering om decharge te verlenen, wat gebeurde.

Het volgende punt op vergadering was de bestuursverkiezing. Voorzitter Joske Kluvers trad na drie jaar af, evenals bestuurslid Harriet Visser, die na negen jaar het bestuur verliet. Beiden werden vanuit het bestuur hartelijk bedankt voor hun grote inzet, betrokkenheid en de bereikte resultaten en konden rekenen op een groot applaus vanuit de vergadering.

Liesje Faber had zich voorafgaand aan de vergadering verkiesbaar gesteld als lid van het bestuur. Zij werd bij stemming door de gehele vergadering aangenomen als nieuw lid en zal zich binnen het bestuur – samen met Jan Arend Mulder – gaan richten op de belangenbehartiging van het dorp bij gemeente en provincie.

Met het aftreden van Joske kwam de functie van voorzitter vacant. Aangezien niemand vanuit het bestuur deze functie op zich wilde nemen werd de vraag aan de vergadering voorgelegd of iemand van de aanwezigen deze taak op zich wilde nemen. Sonja Hofstee was bereid zich verkiesbaar te stellen en werd aangenomen als nieuwe voorzitter van de Dorpsvereniging Garnwerd.

Tijdens de rondvraag werd de oproep gedaan om een einde te maken aan tweespalt in het dorp. Gevoelige kwesties rondom een aantal thema’s hebben de afgelopen jaren de sfeer in het dorp lang niet altijd even goed gedaan en hebben ervoor gezorgd dat Garnwerd regelmatig negatief in het nieuws kwam. Burgemeester Peter Nooren riep op om hier een einde aan te maken. Dit kon rekenen op instemming van het bestuur en de gehele vergadering. Een dergelijke opstelling biedt mogelijkheden voor de toekomst om gezamenlijk te werken aan een Garnwerd, waarin meningsverschillen met creativiteit en discussies worden opgelost en gewerkt wordt aan gemeenschappelijke doelen.

Want, en dat bleek uit de vergadering en zeker uit de presentatie van de Dorpsvisie en de film na afloop…iedereen is beretrots op Garnwerd. De presentatie van Dineke benadrukte nog maar eens wat er allemaal in Garnwerd kan en al gebeurt. Zowel de Dorpsvisie als de film zijn tot stand gekomen door de medewerking van talloze mensen uit Garnwerd die zich betrokken voelen, van jong tot oud. Met dit document in handen is er een gezamenlijke visie die gedragen wordt door het dorp en waar we de komende jaren met z’n allen mee verder kunnen.

Na afloop van de film werd de Commissie Dorpsvisie nogmaals hartelijk bedankt door het bestuur en kreeg – refererend naar de bijnaam ‘Garnwerder Gortvreters – een gort pakket aangeboden. Chapeau en proost op de toekomst!

De notulen van de ALV zijn hier in te zien.

Reacties zijn gesloten.