Dorpsvisie

Lees (hier) het verslag van de dorpsvisiebijeenkomst van 17 mei 2017
De Garnwerder dorpsvisie is (hier) te downloaden.

 


Wat vooraf ging:

 

 

 


UITNODIGING VOOR BIJEENKOMST OVER DORPSVISIE
Garnwerd heeft een prachtige dorpsvisie geschreven Welke zaken zijn al aangepakt, wat staat er op stapel? We nodigen alle dorpsgenoten uit om mee te praten over de verdere realisering van de dorpsvisie. Inmiddels uitgevoerde plannen worden besproken, nieuwe plannen besproken maar ook nieuwe acties opgestart. Iedereen kan meedenken en praten onder het genot van een kopje koffie en een drankje. Het belooft een interactieve avond te worden dus hou 10 mei vrij, om 20.00 uur in de Doorrit!


Presentatie Dorpsvisie

Op 15 oktober was het moment daar: na jaren hard werken trad de commissie Dorpsvisie voor het voetlicht om de langverwachte visie te presenteren aan het dorp. Commissievoorzitter Dineke Broekhuizen werd bij haar introductie echter ‘gestoord’ door de komst van twee Pieterpad wandelaarsters op zoek naar een culinaire en sanitaire stop. De dames hadden pech, want als je op dinsdag aankomt is ons levendige dorp niet zo gastvrij voor toeristen als op andere dagen. Daarbij hadden ze ook wat te klagen over van de sokken gereden worden door moeders-in-auto’s en boeren-in-trekkers. En ze wisten ook niet precies waar ze veilig konden wandelen vanwege het rommelige straatbeeld. Waar was de visie? Gelukkig was Lambertus zo vriendelijk de dames naar het toilet in de Doorrit te dirigeren, waarna de avond verder kon gaan.

Onder het motto: Garnwerd, iets boven Groningen werd aan de hand van een aantal thema’s de dorpsvisie ontvouwd. Deze thema’s waren Buitengebied/natuur, Verkeer, Recreatie en toerisme, Energie en duurzaamheid, Jeugd en school, Bedrijven, Wonen, Cultuur en verenigingen, WMO/ Participatiesamenleving. Ieder thema werd begeleid door een pakkende slogan, korte en (middel)lange termijn doelen en daaruit voortvloeiende acties.

Procesbegeleider Dirk Jasper Keegstra nam een interview af met Joris de Winter over het thema energie. Momenteel zijn 30 huishoudens in Garnwerd aangesloten bij de GREK en dat aantal gaat groeien! Ben Smit deelde de microfoon met Annemiek van der Meijden over de jeugd en de school. Het plan “Nieuwe Akkers” over de school heeft inmiddels het bureau van de staatssecretaris bereikt! Met behulp van een schaalmodel werd een nieuwe school in elkaar getoverd met daarin ruimte voor buitenschoolse opvang, een sportzaaltje, een winkeltje, mantelzorg, bibliotheek en natuurlijk ook onderwijs. Aan ambitie heeft de commissie dus geen gebrek, en de resultaten ontbreken evenmin.

Jan Arend Mulder presenteerde de huidige stand van zaken in het dorp wat betreft inrichting van de openbare ruimte, en wat het zou kunnen worden. Dit aan de hand van het centrale thema Shared Space, oftewel in goed Gronings: Stee veur Elkenain. De (verkeersveiligheid en) verblijfskwaliteit op de weg van alle gebruikers moet voorop staan.

Dineke meldde het overweldigende aantal van 99 bedrijven en bedrijfjes in Garnwerd, en het voornemen om voor meer zichtbaarheid van de ondernemers te zorgen.

Na alle presentaties nam een aantal dorpsgenoten het woord en volgde een discussie over de haalbaarheid, effectiviteit en wel-of-niet mooi zijn van het verkeersplan. Fokko Leutscher had de visie doorgelezen en miste een paragraaf over de cultuurhistorie en het beschermd dorpsgezicht. Ook de grenzen van de visie (waar houdt Garnwerd e.o. op?) waren niet helemaal duidelijk. Hein Zeevalking vond het jammer dat bij de cultuurparagraaf en het verenigingsleven het kerkje geen rol had gekregen. Burgemeester Pieter van Dijk wil graag het toeristisch informatie punt in de molen weer op de agenda zetten. Hij gaat mensen benaderen om een paar uur per week in de molen toeristen te woord te staan over Garnwerd en de omgeving.

De commissie Dorpsvisie nodigt Garnwerders van harte uit om opmerkingen over de concepttekst te geven (zowel positief als opbouwend!). Deze opmerkingen zullen worden meegewogen in de definitieve tekst en in februari 2016 aan het college B&W van Winsum worden aangeboden. Om deze gebeurtenis een feestelijk tintje te geven maar vooral om de visie op een andere manier te presenteren, zal een film worden gemaakt en vertoond over het dorpsleven in Garnwerd. Acteurs en wannabe’s kunnen zich melden bij Lambertus Postma.

Al met al mag de commissie Dorpsvisie zichzelf en het dorp feliciteren met de plannen die er liggen. Als we met ons allen de schouders eronder zetten zorgen we samen voor een langdurig levendig leefbaar Garnwerd!

De presentaties die gehouden zijn deze avond zijn, net als de hele concepttekst van de Dorpsvisie, te vinden op onze website garnwerd.eu. Gebleken is dat niet iedereen de tekst kon downloaden of lezen, hiervoor wordt aan een oplossing gewerkt.


 

De commissie dorpsvisie heeft de afgelopen tijd veel werk verzet in aanloop naar het formuleren van onze dorpsvisie: ‘Garnwerd, iets boven Groningen‘. Op 15 oktober om 20:00 uur in Café Hammingh’s Doorrit zal dit concept worden gepresenteerd. We geven graag iedereen de kans zich al in te lezen op dit document; het is hier te downloaden. We hopen iedereen donderdag te zien en horen; zodat de commissie verder kan met het formuleren van de definitieve versie: onze visie op de toekomst van Garnwerd (iets boven Groningen)!

Hierbij wil de commissie een samenvatting geven van het belevingsonderzoek onder inwoners.

De inwoners hebben in de afgelopen 4 maanden tijdens verschillende bijeenkomsten hun mening over woonbeleving in Garnwerd kenbaar kunnen maken. In het algemeen is men (zeer) tevreden met de woon- en leefomstandigheden in en rond Garnwerd. Er blijven natuurlijk altijd wensen en punten van kritiek.

Met betrekking tot het buitengebied en de natuur vindt men dat de fietspaden wel iets beter onderhouden zouden mogen worden en dat er meer verscheidenheid in de flora in het buitengebied zou mogen zijn.

De Hunzeweg, en dan vooral het gedeelte west-oost tot over de brug, is al jaren een punt van zorg; men vindt dat er vaak te hard wordt gereden en er wordt voorgesteld om herinrichting te overwegen. Ook het sluipverkeer van vrachtwagens over de Oostumerweg wordt als problematisch ervaren. De verrommeling van sommige delen van het dorp baart zorgen.

Garnwerders hebben weinig problemen met de toegenomen toeristische drukte maar het hoeft  ook niet drukker te worden. Het Pierebadje zou aangepakt moeten worden en vooral ook het toiletgebouwtje achter het Pierebadje. Over de sluiting van het zandstrand bij Garnwerd aan Zee zijn de meningen verdeeld. Het is jammer dat op dinsdag geen enkele horecagelegenheid in het

dorp open is. Er zijn plannen om in de toren een rustpunt voor toeristen in te richten.

De duurzaamheid staat op de agenda in het dorp. Een werkgroep houdt zich daar actief mee bezig. Momenteel bestaat al de mogelijkheid om via en ten bate van het dorp energie af te nemen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om zelf energie op te wekken. M.b.t. sociale duurzaamheid wordt de wens te kennen gegeven om te bekijken hoe ervoor gezorgd kan worden dat senioren zo lang mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen maar dat Garnwerd ook aantrekkelijk blijft voor gezinnen met jonge kinderen.

Er wordt druk gewerkt aan het behoud van de basisschool in het dorp. De desbetreffende werkgroep kan rekenen op brede steun uit de bevolking. De jeugd geeft aan hier graag te willen blijven wonen voor zover dat mogelijk is. Er is geen sprake van overlast door jeugd/jongeren.

Op het gebied van zorg en WMO bestaat de indruk dat mensen die hulp en of zorg nodig hebben, daar niet snel zelf om zullen vragen. Daar zou een soort signaleringssysteem voor moeten komen. Wel de mogelijkheid verkennen voor aangepaste seniorenhuisvesting in het dorp.

Het culturele en verenigingsleven in het dorp is rijk. De meeste inwoners vinden dat daar niet op ingegrepen hoeft worden, dat loopt wel. In de komende periode zullen er plannen gemaakt worden voor de toekomst met de verschillende commissies en andere betrokken partijen. Voor alle mensen die mee gepraat hebben de afgelopen maanden heel hartelijk dank voor ieders input! Mocht jij of u nog wat kwijt willen aan de dorpsvisie commissie dan kan dat via l.postma@RUG.nl. De volgende stap zal zijn dat het college uitgenodigd zal worden voor een gesprek met dorpsvisie commissie, het bestuur en woordvoerders van de verschillende commissies. In september is nu gepland dat er aan het dorp een presentatie gegeven zal worden over de dorpsvisie.

 

regenboog

Kinderen van de Kromme Akkers zorgden alvast voor inspiratie.

 


 

 

 

Reacties zijn gesloten.